روابط ادامه یافت که لینک کانال گیف سکسی از بین رفت

Views: 224
وقتی روابط با این مرد جوان رو به وخامت گذاشت ، پدر هارلی جید تصمیم گرفت با خرید برخی از جیسموس در یک فروشگاه جنسی رابطه عاشقانه را زنده کند. لینک کانال گیف سکسی او برای آسایش جنسیت باریک خود ، یک سکوی پشتی را روی ژاکت سکو و صندل های صندلی خریداری کرد. پرستون پارکر دقیقاً هنگامی که شور و شوق سعی در به یاد آوردن چگونگی درست ساختن مقعد قبل از آزادی داشت ، خانه را به خود جلب کرد. او این ایده را دوست داشت و از هدیه قدردانی می کرد ، اما او قصد نداشت تا لذت عصر را به تاخیر بیاندازد ، زیرا قبل از او او بسیار داغ ، زهکشی و آماده لعنتی دختر بود.